HET HAAGSCHE DICHTGENOOTSCHAP 82 f’ geen 18e-eeuwsch dichtgenootschap zulk een uitgebreide verzameling archiefstukken als van K. S. G. V. Zij omvat: notulen, geheime resoluties van bestuur- deren, ingekomen stukken, minuten van uitgegane stuk ken, ledenlijst, lijst van eigendommen, ingekomen prijs verzen, dankgedichten van prijswinnaars, catalogus der bibliotheek en enkele paperassen van minder belang. Door de zorgen van het Haagsche Oud-Archief be vindt dit alles zich in uitstekend geordenden staat. Belang van de notulen-boeken. Vooral de notulen boeken, dertig groote deelen in perkamenten banden, bevatten belangwekkende gegevens voor de geschiedenis van het genootschapsleven in de tweede helft der 18e eeuw. Bovendien betreft dit alles een genootschap, dat alle omstandigheden in zijn voordeel heeft gehad om uit te groeien tot een ideale vereeniging; zijn krachtige financieele positie stelde het in staat om door middel van luisterrijke jaarvergaderingen in het Mauritshuis, prijsvragen, waarbij gouden en zilveren medailles uit geloofd werden, en jaarlijks verschijnende dichtbundels zich de qualificatie „luisterrijkste zangkoor der veree- nigde vaderlandsche gewesten” waardig te maken. De hoogste magistraten in de Republiek zijn als bescherm heer aan K. S. G. V. verbonden geweest; vermoedelijk heeft geen ander dichtgenootschap geregeld enkele aan- kweekelingen opgeleid. De notulen geven tevens verslag van de beraadslagingen over de ingekomen prijsdichten; zij vermelden de hoofdzaken van de geleverde critiek en lichten ons dus in over de literair-aesthetische inzichten van de Haagsche kunstrechters. En dat oordeel verdient eenige aandacht als men bedenkt, dat zij in 1781 zonder te weten wiens prijsdicht zij critiseerden, een door het nageslacht als volkomen juist erkende waardeering van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 109