HET HAAGSCHE DICHTGENOOTSCHAP 86 l J J) In het geheel vond ik (tot 1804) 13 beschermheeren genoemd. De titels van Baron van der Does besloegen in den genootschaps- bundel 12 regels druk. Met L. P. v. d. Spiegel bleef K.S.G.V. in contact ook tijdens zijn gevangenschap te Woerden; hij behoefde geen bijdrage meer te be talen en behield zijn titel van maecenas. met regeeringspersonen of mannen van hooge geboorte. Doorgaans stond het onder bescherming van 5 maece- naten, behoorend tot de landsregeering of de vroedschap van Den Haag. Onder hen vinden wij genoemd de raad pensionarissen P. Steyn, P. van Bleiswijk en L. P. van de Spiegel, den griffier H. Fagel en de burgemeesters J. Hudde Dedel, J. Dierquens, I. Patijn, Mr. Quirijn van Strijen, Jhr. W. J. Th. Baron van der Does van Noord- wijk, W. G. F. Graaf van Bentinck, J. Slicher e.a. 1). Omvangrijk was de taak der beschermheeren niet; zij gaven moreelen en financieelen steun soms schen kingen van 40 dukaten en verhoogden de statigheid der algemeene vergaderingen. Bij de beoordeeling der prijsverzen was doorgaans een hunner aanwezig; na de gevallen beslissing opende hij het verzegelde naam briefje van den prijswinnaar en verbrandde de overige briefjes in een komfoor, bij welke werkzaamheid enkele andere leden behulpzaam waren. Alle beschermheeren werden natuurlijk met de groot ste onderscheiding behandeld en in onmatige lofspraken verheven; misschien hebben de heeren Dedel en Slicher zich wel de meeste sympathie verworven. De eerstge noemde legateerde aan het genootschap het belangwek kendste stuk uit den lateren inventaris, nl. Vondels por tret, geschilderd door Ph. de Koning. De beschermheer Mr. Slicher deed zijn titel eer aan door in moeilijke tijden van achteruitgang en ontredde ring het genootschap met raad en daad te helpen, zoodat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 113