Oudewetering den 10en van Wiedemaand 1781. „KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT” 1772^-1818 91 x) Onder de notulen van 1774 schreef Wielheesen: Soli Deo Gloria. Over het algemeen notuleerde hij duidelijk, maar breed sprakig. 2) Achtmaal b.v. had de secretaris den predikant J. Scharp in dichtmaat te feliciteeren met de geboorte van een huwelijkstelg; in dezen wedstrijd tusschen natuur en vernuft gaf het laatste zich ten slotte gewonnen, want het bericht van de komst van het negende kind werd voor notificatie aangenomen. Als staaltje van dit genre intieme poëzie kan dienen de volgende Geboorteaankondiging aan K. S. G. V. WelEd. Heeren en Kunstvrienden! De Bron van alle Heil en Oirsprong van het leven Heeft in den jongsten nacht mij stof tot vreugd gegeven: Mijn lieve Elizabeth, wat heilbejegening! Laaft aan heur blanke borst een’ derden zuigeling, Een welgeschapen zoon, zeer frisch van lijv en leden; De kraamvrouw vindt zich wel, naar tijdsomstandigheden. Dank met mij voor die gunst Gods goedertierenheid! Ik blijve, blij te moe, met toegenegenheid UWelEds onderdanige dienaar en kunstvriend Henricus Hasebroek. H. Wielheesen. De eerste secretaris van het genoot schap is geweest H, Wielheesen; telkens werd hij weer voor twee jaar benoemd. Behalve de notulen der ver gaderingen x) moest hij een Secreet-Resolutieboek bij houden; wie ten opzichte van dit laatste de geheimhou ding schond, verbeurde 10 dukaten; het lag slechts voor bestuursleden ter inzage. In 1773 verleende het gemeen tebestuur van Den Haag 300.subsidie; bovendien kreeg het genootschap verlof om in het Mauritshuis te vergaderen. Zoodoende werd het mogelijk om aan den secretaris „tot eene aangenaamheid” een jaarlijksche belooning van 20 duk. en aan den penningmeester (G. Beyer) 10 duk. te geven. Daar het secretariaat steeds meer werk meebracht 2)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 118