Ds. v. Spaan in „Proeven” II, het archief x). Aan de wanden beschermheeren, bestuurders en x) cf. de inwijdingszang van P- 257—261. Stans gaf in 1813 haar bundel „Jeugdige Dichtproe ven” aan K. S. G. V. ten geschenke, voorzien van haar portret door R. Vinkeles. Twee jaar later bereikte ook dit wonderkind de vergetelheid door haar verkiezing tot werkend lid. Niet slechts de rang behuizing tuigen van en het aantal der leden, ook de en de bezittingen van het genootschap ge- zijn aanzienlijke positie. „KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT” 1772—1818 109 Behuizing. Aanvankelijk vergaderde men ten huize van C. Vlieg, die een groote kamer ter beschikking kon stellen gedurende een jaar. Ds. van Spaan leende zijn huisknecht voor de bediening tegen een aangename be- looning. In 1773 reeds verleende het Haagsche gemeente bestuur toestemming om drukbezochte vergaderingen in een der zalen van het Mauritshuis te houden; daar was tevens een veilige bewaarplaats voor de bezittingen van het genootschap. Zoodoende ontstond de „Kunstkamer” met de bibliotheek en prijkten portretten van beroemde schrijvers. Een eereplaats zal Ph. de Konings portret van Vondel ingenomen hebben, dat in 1777 door burgemeester Dedel aan K. S. G. V. is gelegateerd. Het genootschap bezat toen reeds een bokaal, waarop dat portret van Vondel „keurlijk en volkunstig gestipt” was. Het schoorsteen- „Dit dit loof moet U behagen Geestig meisje, lieve Stans! Kunstmin vlecht u deeze krans In den morgen uwer dagen”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 138