DE ZEGELS VAN 'S-GRAVENHAGE 5 scabinoru de Haga i is dus wederom een dwijnende hebben Wij moeten dan tot 15 Mei 1536 wachten eer weer een nieuw zegel verschijnt. Op dit stuk 2) is het opge drukt, verder komt het uitsluitend als uithangend en in 1) Alg. Rijksarch. St. Maria in Galilea. Inv. 24, Reg. 169. 2) Alg. Rijksarch. Memorie en Stichtingen van de St. Jacobskerk. Inv. 62, Reg. 62. zal moeten zijn. Het merkwaardige feit doet zich n.l. voor, dat bij alle behoorlijk bewaarde exemplaren, die bekend zijn het zijn er meer dan 10 de cijfers 150 zeer goed te onderscheiden zijn, terwijl daarachter tel kens een kleine, geheel vlakke ruimte te zien is. Men krijgt den indruk dat, hoe vreemd het schijnen moge, ook op het stempel het vierde cijfer niet aanwezig ge weest is. Daar dit stempel niet bewaard is, zal dit wel steeds onopgelost blijven. Van dit zegel zijn exemplaren bekend van alle jaren na 1501 tot het na 16 Januari 1509 verdwijnt. Dit kan samenhangen met de zich in die jaren baan brekende gewoonte, dat twee der schepenen de stukken van hun eigen, persoonlijk zegel voorzagen, wat zou verklaren dat zegel 2 na 1508 nog slechts eens, zegel 4 na 1509 in het geheel niet meer wordt aangetroffen. Echter beschikte den Haag over nog een ander offi cieel zegelstempel, want aan een door schout en sche penen af gegeven stuk van 26 April 1525 T) is een tot nu toe onopgemerkt gebleven Haagsch zegel aangetrof fen, waar dus slechts één exemplaar van bekend is. Ook dit zegel (afb. 5) vertoont een poortgebouw zonder flankeerende boomen en het randschrift is ook hier weer op een lintornament geplaatst. Het luidt: Spatvum i en is afgedrukt in groene was. Het kleinzegel en zal het in 1500 ver- vervangen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 15