J) Wie bleef dineeren zonder voorafgaand bericht, betaalde den dubbelen prijs. stuur wist op hoeveel gasten het moest rekenen 1), werd de kok in de vergadering geroepen. In 1774 b.v. luidde de afspraak: aan den kok werden gegarandeerd 75 couverts a 5 5; hij moest zorgen voor linnen, tafel zilver etc., maar bier, wijn en andere dranken vielen buiten het contract. Met den gewonen knecht zouden extra-bedienden serveeren. In latere jaren nam de kok het diner aan voor een ronde som, b.v. 60 couverts voor 400, bier, wijn, koffie en thee inbegrepen. Voor iede- ren persoon meer mocht hij 7 rekenen. In 1786 vermeldde het contract de bepaling, dat de kastelein (in verband met de herdenking van den slag bij Doggersbank) „alles zou menageeren wat in deze dagen aanstootelijk kan zijn”; waarin dat „menageeren” bestaan heeft, blijkt verder niet. Voor een moeilijke beslissing kwam het bestuur in 1794 te staan; met het oog op de kritieke tijdsomstan digheden lastte het, na lange aarzeling en terwille van den vrede in eigen kring, de algemeene vergadering af. Het verzocht den kastelein om te bewilligen in vernieti ging van het reeds aangegane contract; de man deed dit en mocht vernemen, dat het bestuur besloot om hem „bij alle voorkomende gelegendheeden boven een ander te plezieren”. Als dit gebeurd is, heeft hij toch 10 jaar moeten wachten op het eerstvolgende genootschaps- diner. De overige maatregelen voor een algemeene vergade ring moest de secretaris grootendeels nemen. Een maand tevoren kregen alle leden een convocatie, waarop het bestuur schriftelijk antwoord inwachtte. De bekroonden en enkele uitverkoren aankweekelingen werden speciaal „KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT” 1772—1818 139

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 168