Zij versche- Proeven „Dichtstukken de prijsvraag was bekroond; van een dichtbundel had men al in jaren niet meer gerept. van Poëtische Mengelstoffen”1en de en Bekroonde Keurstoffen”2). Van den 1804 Het volgende jaar verdiende A. C. Schenk den dubbelen zilveren eerepenning met zijn gedicht over den profeet Daniël. Veel werd er niet van gezegd; het was „een voortreffelijk meesterstuk van waare poëzij", waar mee de bezoekers van de algemeene vergadering kon den kennis maken. Verder gebeurde er bij die gelegen heid niets bijzonders. Deze achteruitgang en vervlakking der algemeene ver gaderingen zetten zich voort in het geheele genoot- schapsleven; uitwendig bloeide K. S. G. V. weer, maar de eigenlijke geest der dichtgenootschappen is met het heengaan der 18e eeuw vervluchtigd. Alle symptomen wezen op een verandering der tijden; één daarvan was het geleidelijk doodloopen tegen het eind der 18e eeuw van de uitgave der genootschapsbundels, dus, wat K. S. G. V. aangaat, van de „KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT” 1772-1818 153 x) 13 dln., verder aangeduid als „Proeven” I, II enz. nen met enkele onderbrekingen van 17731796. Uitgevers: C. van Hoogeveen, Leiden, deel I—VII. C. van Hoogeveen, P. v. d. Eyk en D. Vijgh, deel VIII—X. P. v. d. Eyk en D. Vijgh, deel XI—XII. J. Thierry en C. Mensing, 's-Gravenhage, deel XIII. 2) 3 dln., elk bestaande uit 2 stukken. Zij verschenen: 1791—1794, 1797, 1799. Uitgevers: J. Thierry en C. Mensing, ’s-Gravenhage. De later uitgegeven „(Nieuwe) Dichtgewijde Mengelingen”, een zwakke voortzetting van de „Proeven”, verschenen in 8 deelen 18031810 bij de uitgevers Vosmaer, Den Haag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 183