174 GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE Simon Wijnhoutsz Frisius, Konstryck Plaetsnyder door Dr. A. Wekker. Oud Holland 53e jg. afl. 5. In Memoriam Prof. Mr. R. Fruin door Jhr. Mr. A. H. Martens van Sevenhoven en Dr. W. Moll. Nedl. Archievenblad no. 1. Een aristocraat-journalist uit de tachtiger jaren (Fre- derik van Hogendorp ps. Damas) door W. N. van dec Hout. Haagsch Maandblad 13e jg. no. 8. Gijsbert Karel van Hogendorp als Magnetiseur door P. Armstrong-van Hogendorp. Haagsch Maandblad 13e jg. no. 2. Un portrait retrouvé de Constantin Huygens par Clotilde Brière Misme. Oud Holland 53e jg. afl. 5. De waarde van het onuitgegeven dichtwerk van Willem Kloos door Max Kyzer, I. N. Gids II 369392. Familie-correspondentie van Johan Willem Anton Naber, in leven Referendaris bij de afdeeling Genees kundige Dienst van het Departement van Oorlog, Ridder in de orde ,,De Nederlandsche Leeuw”, kopende van 18191876 en bewerkt door zijn peetkleindochter Jo hanna W. A. Naber. (Niet in den handel). M. Nyhoff en zijn „Nieuwe Gedichten” door S. Vest dijk. Stem XVI 1082—1093. Joannes Secundus en zijn „Basia” door Halbo C. Kool. Guld. Winckel Oct. 78. Pieter de Swart, Hofarchitect van Prins Willem IV door Dr. M. D. Ozinga. Oudheidkundig Jaarboek 5e jg. afl. 3-4.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 205