3 Mei 1937. Leden. Bestuur. JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OVER 1936 De geringe verbetering van den economischen toe stand heeft niet nagelaten op het ledental onzer ver- eeniging een gunstige werking uit te oefenen. De op zeggingen van het lidmaatschap waren in het afgeloo- pen jaar geringer dan in het vorige, terwijl een grooter aantal personen zich als nieuw lid opgaf. Het gevolg was, dat het ledenaantal een geringe stijging vertoont en thans 411 bedraagt. Het is te wenschen, dat deze vermeerdering in het komende jaar moge aanhouden1). uitgebracht in de Jaarvergadering van Op de Algemeene ledenvergadering van 21 April 1936 werd in de vacature, ontstaan door het overlijden van Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland, voorzien door de benoeming van Dr. H. Schneider, Directeur van het Bureau voor Kunsthistorische en Ikonografische Docu mentatie. x) Intusschen is zij aanleiding geweest voor het bestuur, om dit jaar, nu de geldmiddelen wat minder krap zijn, een bedrag op de be- grooting te brengen voor de viering van het 50-jarig bestaan in 1940.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 239