„DIE HAGHE" OVER 1936 211 boeken indiceering gedeelte Bijeenkomsten. De rij der lezingen werd in het afgeloopen jaar ge opend met een voordracht met lichtbeelden door Dr. S. Stelling-Michaud, hoogleeraar in de Kunstgeschiedenis te Lausanne, met als onderwerp: ,,La Suisse vue et dessinée par les artistes Hollandais du 17e siècle”. Deze lezing werd gehouden in het Gemeentemuseum en werd door een groot aantal belangstellenden bijgewoond. Op 21 April 1936 werd de Algemeene ledenvergadering gehouden in „Pulchri Studio”. Na afloop onderhield Mr. H. Hardenberg te ’s-Gravenhage de aanwezigen met eenige mededeelingen omtrent de oudste nederzet tingen in de kuststreek tusschen Rijn en Maas. De Klappers. Voortgegaan werd met het klapperen van negen dee- len van het notarieel archief van de jaren 1670-—1680. Bovendien werden klappers vervaardigd op twee deelen tusschen 1660 en 1670, die indertijd waren overgesla gen. In totaal werden 4400 fiches vervaardigd, welke alle gecollationeerd werden. De beide door „Die Haghe” bezoldigde dames ver vaardigden voorts een groot aantal fiches op de doop- van ’s-Gravenhage; zij verleenden hulp bij de van de Hofboeken en belastten zich met een van de administratie der Vereeniging. Aan de bewerking van de Hofboeken van ’s-Graven hage is in het afgeloopen jaar door den Heer Pabon de laatste hand gelegd. Behoudens onvoorziene omstandig heden zal dit werk in den loop van het jaar 1937 het licht kunnen zien.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 242