„DIE HAGHE” OVER 1936 213 te met de Vereeniging „Oranje feestavond te organiseeren, waar Dr. Japikse als spreker zouden lingen in uitgebreider vorm door den spreker in een artikel zijn verwerkt. Het spreekt van zelf, dat „Die Haghe” een werkzaam aandeel heeft gehad in de feestelijkheden ter eere van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana met Z.K.H. Prins Bernhard. Allereerst betuigde de vereeniging haar instemming met de plannen van het Comité tot luister rijke viering enz. en verklaarde het bestuur zich bereid, de leden in de gelegenheid te stellen het album met gelukwenschen te teekenen. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om samen Nassau Museum” een Prof. Dr. Martin en optreden. Om verschillende redenen bleek het wensche- lijk van dit plan af te zien; in de plaats daarvan werd op 30 December onder de auspiciën van de beide zoo even genoemde vereenigingen een opvoering gegeven van het spel „Uit het leven der Oranjes” van B. van Eijsselstein, door het Rotterdamsch Hofstad Tooneel, Directeur C. van der Lugt Melsert. Bij die gelegenheid sprak Dr. Japikse een rede uit, welke warm werd toe gejuicht door het groote aantal leden, dat deze voor stelling bijwoonde. Den dag tevoren hadden ruim 60' leden deelgenomen aan het huldebetoon langs den weg, waarbij zij op ondubbelzinnige wijze van hun liefde voor ons Vorstenhuis konden getuigen. V ertegenwoordiging. Het bestuur vertegenwoordigde de Vereeniging bij verschillende gebeurtenissen en jubilea. Hier worde slechts vermeld, dat eenige bestuursleden aanwezig waren bij de plechtige onthulling van het Gedenkteeken voor wijlen H.M. de Koningin-Moeder in het Rosarium ’s-Gravenhage op 4 Juni 1936.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 244