ADRIAEN DE VRIES, „HAGIENSIS BATAVUS" 19 1) Die Haghe 1901, biz. 265. Apoteecq het vierde huis van de Plaats af, en van diens vrouw Margriet Snouck, dochter van Adriaen Willemsz. Snouck, advocaat voor het Hof van Holland. Pieter de Vries was herhaaldelijk lid van de Haagsche Schepenbank tusschen 1566 en 1575 en in 1577 lid van de Vroedschap. Hij behoorde tot de partij van den op stand en moest dan ook in 1574 tijdens de bezetting van Den Haag door de Spanjaarden de wijk nemen naar Delft. Met zijn vrouw en twee dochters woonde hij daar bij zijn jongste dochter Aechgen, die er gehuwd was. Hij keerde na een jaar terug; 3 maanden later, toen de vei ligheid verzekerd was, volgden de vrouw en de doch ters. x) De zoons worden in het verhaal van dit gedwongen verblijf buiten Den Haag niet vermeld. Wij moeten dus aannemen, dat zij het vaderlijk huis reeds verlaten had den. Ware Adriaen zooals men vroeger aannam omstreeks 1560 geboren, dan zou dit vreemd zijn ge weest. Reeds daarom rees bij mij het vermoeden, dat hij ouder moest wezen. Wanneer zijn jongste zuster in 1574 reeds getrouwd was, redeneerde ik verder, moet haar geboorte toch ongeveer in 1554 te stellen zijn. Vóór haar waren dan nog Soetgen en Florentia geboren en vóór deze Cornelis, Dirk, Adriaen en Willem die de oud ste moet geweest zijn. Van Florentia weten wij, dat zij in 1576 huwde met den zilversmid Simon Adriaensz. Rottermont, die zelf in 1547 geboren was. Een en ander maakt het, zoo niet noodzakelijk, dan toch waarschijn lijk, dat Adriaen tusschen 1544 en 1550 geboren is. Nu bevindt zich in het Penningkabinet in het K. H. Museum te Weenen een eenzijdige plakette, welke hier bij is afgebeeld en die volgens het randschrift een af-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 37