ADRIAEN DE VRIES, „HAGIENSIS BATAVUS" 21 i Wallenstein de Vries zijn kocht hij een seite (d.i. het burcht is) van De keuze van deze laatste en waarschijnlijk in verband met de werk zaamheden voor Wallenstein heeft de Vries echter een eigen huis te Praag betrokken. Den 30en April 1620 huis aan het Maltheserplein aan de Klein- over de rivier gelegen gedeelte waar de Praag voor zich en zijn huisvrouw Anna, deze woning is verklaarbaar; zij lag vrij dicht bij het terrein, waar de hertog van zijn nieuwe paleis liet bouwen, waarvoor i laatste groote opdracht kreeg. Toen de Vries zijn dood voelde naderen hij was 81 jaar n.l. 26 November 1626, slaagde hij erin zijn huis weder zij het met verlies te verkoopen. Uit de verkoopcondities, ,,dat hij erin tot zijn dood vrij zou mogen blijven wonen en zijn helpers en bedienden er na zijn overlijden nog een jaar lang in zouden mogen blijven en het begonnen werk voltooien”, kan men opmaken, dat zijn vrouw dan overleden moet zijn en ook, dat zijn helpers reeds bij hem inwoonden. De archivaris van Praag verschafte mij deze gegevens en prof. Stech deelde ze mij nog uitvoeriger mede; hij voegde eraan toe, dat het huis thans als nr. 478 (wijknummer) aan de Maltheser Platz is aangeduid. Bij een bezoek aan Praag, dat ik onlangs brengen kon, bleek mij, dat het huis nog in zijn ouden vorm behouden is; de afbeelding gaat hierbij, met een van Wallensteins paleis, n.l. de loggia, waar thans eenige copieën van de door de Vries gemaakte beelden voorloopig zijn neergezet; een reeks copieën van kleinere beelden staat in een bovenzaal. Het is jammer, dat financieele moeilijkheden het den tegenwoordigen graaf von Waldstein onmogelijk maken het plan van zijn vader uit te voeren om den tuin weder met de beelden te sieren. Deze heeft gepoogd de origi- neele beelden, door de Zweden in 1648 als oorlogsbuit

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 40