HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK DOOR Jhr. Mr. D. P. M. GRASWINCKEL. Het fraaie, in 18den eeuwschen stijl gebouwde paleis op den hoek van het Voorhout en den Kneuterdijk heeft den laatsten tijd zeer de aandacht getrokken. Immers, half Maart vermeldden de dagbladen, dat dit paleis met de bijbehoorende gebouwen, o.a. de Gothische zaal, ter reinen en tuinen enz. verkocht was aan de Algemeene Friesche Levensverzekering Mij., welke voornemens was haar filiaal hier ter stede uit te breiden. Sindsdien is bekend geworden, dat een gedeelte van dit paleis dienst zal doen als huisvesting van het nieuw opgerichte Depar tement van Algemeene Zaken en, nadat de noodige werkzaamheden zijn verricht, is het gebouw begin Oc tober voor zijn nieuwe bestemming in gebruik genomen. De geschiedenis van het huis in zijn tegenwoordigen vorm, welke dateert van 1720—1730, is vrijwel bekend. Minder is dit het geval met de geschiedenis der huizen, die oorspronkelijk op die plaats gestaan hebben en wel voordat Johan Hendrik graaf van Wassenaer er in bovengenoemd tijdvak zijn fraai paleis liet bouwen. Een verzameling oorkonden, berustend in het archief van de Algemeene Staatssecretarie, bewaard in het Algemeen Rijksarchief, stelde mij in de gelegenheid omtrent deze oudste geschiedenis een en ander teboek te stellen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 43