HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 26 wij, dat aan Karei en aan Pieter Jacob met een boerderij onder Voorburg. De zoon Gerrit over leed in 1485, toen diens zoon, wederom geheeten Gerrit Potter van der Loo, met genoemde hofstede beleend werd t). Een der beide laatstgenoemden zal wel de be woner van het huis aan het Voorhout zijn geweest. Door een der zoojuist genoemde eigenaren moeten beide huizen tenslotte verkocht zijn aan zekeren Jacob van Barry en sedert dezen aankoop kunnen wij de ge schiedenis der perceelen vrijwel zonder onderbreking tot op den huidigen dag teboek stellen. Uit een acte van 17 Juli 1500 2vernemen Jan van Barry, kastelein van Medemblik, Grenier, procureur-generaal van Holland, Hanneman het huis van wijlen zijn zoon Jacob van Barry, uit naam van diens nagelaten kinderen verkoopt. Deze Jacob van Barry was in 1488 benoemd tot secre- taris-ordinaris in de Kamer van den Raad van Holland. Den lsten Augustus 1489 werd hij door aartshertog Maximiliaan voor zijn leven in dit ambt bevestigd 3en op 16 April 1493 stelde de vorst zijn „lieve ende getrouwe secretaris meester Jacop van Barry” in het genot van het „poorterschap ende bewaarnisse” van de beide poorten, voor en achter, van het Bosch van ’s-Gravenhage 4 Gelijk de zoon bekleedde de vader Jan van Barry belangrijke functies. Reeds in 1469 wordt hij als raad van het Hof van Holland vermeld5). In 1492 werd hij door Maximiliaan voor 9 jaren aangesteld tot schout 1) A. W. de Vink, Voorburgsche buitenplaatsen in: Jaarboek van „Die Haghe”, 1903, blz. 383 vlg. 2) Algemeen Rijksarchief, Archief der Algemeene Staatssecretarie, hierna aangehaald als A. R. A., Archief S.S., acte van 17 Juli 1500. 3) Algemeen Rijksarchief, Archief der Rekenkamer van Holland enz., No. 491, fol. lie XXX vlg. 4) Ibidem, fol. CCVII. 5) Dra. E. H. Korvezee, t.a.p.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 46