HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 27 van de stad Beverwijk en Wijk aan Zee, in welker om geving hij goederen bezat1). Den 19den December van het zelfde jaar volgde zijn reeds vermelde benoeming tot kastelein en heer van het slot te Medemblik 2 De oude Van Barry is waarschijnlijk dezelfde, die blijkens het „Hofboek” in 1480 in de maand October een gedeelte van een huis aan de Zuidzijde van de Plaats had gekocht. Waar zijn zoon in 1500 woonde, is ons niet bekend. Want in het huis aan het Voorhout, op den hoek van den Kneuterdijk, dat na zijn dood op 31 Janu ari van het jaar 1500 door zijn vader verkocht werd, kan hij bezwaarlijk gewoond hebben. Immers, uit den inhoud en de strekking van de acte van verkoop volgt, dat Van Barry gedurende het opbouwen zijner woning onverwacht moet zijn overleden. Dit koopcontract, het welk hierachter is afgedrukt3), geeft ons een overzicht van de groote hoeveelheden materiaal, welke nog onge bruikt waren en doet ons tevens een indruk krijgen van de belangrijkheid van het te voltooien huis. In de over- drachtsacte wordt gesproken o.a. van 300 groot en 200 klein wagenschot, 400 rijnsche delen, 10000 voet wit houten planken, 20 luiksche balken, 22 kruiskozijnen, 60 hoed (inhoudsmaat) kalk, 6000 leien, 25 berkoenen (rondhout). Bovendien wordt melding gemaakt van een steenen poort en anderen hardsteen, vervaardigd door „eenen genoempt Anthonis Kelderman, wonende bynnen der stede van Mechelen”, volgens thans helaas niet meer aanwezig bestek. Al is dit bestek niet bewaard, zoo zijn wij toch aan de hand van een in het gemeente-archief aanwezige Algemeen Rijksarchief, Archief der Rekenkamer van Holland enz., No. 491, fol. CXCVIII vlg. 2Ibidem, fol. CCXXI en CCXXX. 3Bijlage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 47