HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 28 x) Afbeelding 2. De Heer F. A. J. Vermeulen, hoofdcommies aan het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, was zoo welwillend mij als zijn meening te kennen te geven, dat niets er z.i. tegen verzet, om het bouwwerk, afgebeeld op deze teekening, toe te schrijven aan Anthonius Kelderman. 2) Afbeelding 3. teekening uit het einde der 16de eeuw in de gelegenheid, een indruk te krijgen van het uiterlijk der beide hui zen t). Het meest oostelijke gebouw is zeer schetsmatig geteekend, doch het andere huis, dat van Karel Grenier, is op de teekening tot in détails weergegeven en geeft vooral met zijn schroefvormig gemetselde pinakels dui delijk aan, dat Vlaamsche invloeden aan den bouw niet vreemd zijn geweest. Kenmerkend is voorts de vierkante toren, welke op prenten van lateren tijd steeds duide lijker zichtbaar is; hetzelfde is het geval met den trap- vormigen brandmuur tusschen beide huizen, die op een prent uit het laatst van de 17de eeuw eveneens te be speuren valt2). De opzet van het huis moet wel grootsch zijn geweest, als niemand minder dan Ant. Kelderman, de bouwer van den gevel van het stadhuis te Middelburg, van de kerken te Veere en te Zierikzee, bij den bouw zijn medewerking verleende. Gefortuneerd moeten de Van Barry’s ook wel zijn geweest leende niet de vader 1000 guldens aan Maximiliaan, waarvoor hij met het kasteleinschap van Medemblik werd begunstigd? Daartegenover is het wel verwonderlijk, dat dezelfde Jan van Barry er zoo spoe dig toe overging het onvoltooide huis van zijn zoon te verkoopen. Echter, de drie door Jacob van Barry achter gelaten kinderen, Jan, Jorys en Katherijn lieten niet na zich over deze naar hun oordeel te schielijke en on- voordeelige verkooping door hun grootvader te bekla gen. In November van het jaar 1500 kregen zij machti-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 48