HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 31 Hoe is het nu verder met deze huizen gegaan? Uit een acte van 28 April 1529 t) blijkt, dat toen zoowel Grenier als Hanneman overleden waren. Over Karel Grenier zijn wij volledig ingelicht; hij toch overleed den Hden Juli 1520 2); in het Westelijke huis bleef zijn weduwe Katherijn van Bleiswijck voorloopig wonen, terwijl in het Oostelijke huis Katherijn Jans dochter, de weduwe van Pieter Hanneman, haar weduwenstaat voerde. In de bovengenoemde acte worden als erfgenamen van Karei Grenier genoemd zekere Cacophijn uit Rotterdam en inderdaad blijkt Grenier zijn huis te hebben vermaakt aan Thomas Cacophijn, die bekend is als tijdelijk pro- cureur-generaal 3)en die getrouwd was geweest met Maria Hanneman, overleden in 1516, ongetwijfeld een zuster van den buurman Pieter Hanneman 4). Lang heeft deze ambtsopvolger van Grenier niet in het huis ge woond; na zijn overlijden verkocht zijn weduwe Maria Domis’ dochter den 21 sten Februari 1539 het huis met erf, kruidtuin, boomgaard en uitgang over de Beek langs het Noordeinde aan Pieter Jacobs zoon Bol, auditeur bij de Rekenkamer, voor de som van 2400 Car. guldens 5). De weduwe had van dezen verkoop uitgezonderd al het houtwerk van banken, schutten en bedsteden, en voorts twee kleerkasten boven op de middenkamer; in den koop zouden echter wèl begrepen zijn de beste kleerkast achter op de kamer, gemaakt in het portaal, alsmede de „meys- kens bedsteden” en de knechtsbedsteden met al de 1) Ibidem, acte van 28 April 1529. 2) Dra. E. H. Korvezee t.a.p. 3) Ibidem. De naam wordt veelal gespeld: Cassiopijn. 4) Mr. P. C. Bloijs van Treslong Prins, Genealogische en heral dische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid- Holland, Ha, blz. 38. 5) A. R. A., Archief S.S., acte van 21 Februari 1539.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 52