2) 3) 4) 6) HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 32 in voce Van der Loo. Ibidem, acte van 14 Maart 1541. Ibidem, acte van 25 April 1540. Afbeelding 1. A. R.A., Archief S.S., acte van 15 December 1531. Ibidem, acte van Maart 1501. A. J. van der Aa, Biografisch Woordenboek der Nederlanden, ramen. In 1541 kocht Bol bovendien van de weduwe Cacophijn het land achter zijn huis, in gemeenschappelijk bezit met de weduwe van Pieter Hanneman, dat eertijds, evenals Bol s huis, aan Karel Grenier had toebehoord 1 De vermelding waard is verder de aankoop van een huis, annex aan het huis met erf van Bol, dat deze in 1540 kocht van Jan Paedts Pieters zoon2). Dit huis was onge twijfeld het op de kaart van Bos en Van Harn3) duide lijk waar te nemen perceel ten Westen van het huis van Bol. Het lag dus niet aan het Voorhout of aan den Kneu terdijk, doch was slechts te bereiken door de gang in den hoek van het Voorhout en den Kneuterdijk. In een acte van 1531 wordt dan ook als de zuidelijke belending van dit perceel genoemd ,,de Stege, Inganck of Heerstraet” 4). In 1501 werd dit huis bewoond door meester Aelbrecht van der Loo, toen advocaat bij het Hof van Holland, die in dat jaar een geschil had met zijn buren Karel Grenier en Pieter Hanneman over een gemeenschappelijken muur5). Van der Loo was een bekende persoonlijkheid in het 1ste kwartaal der 16e eeuw. Van 1505 tot 1507 was hij griffier van het Hof, vervolgens pensionaris van Dordrecht. Nadat hij in 1510 extra-ordinaris raad bij het Hof was geworden, werd hij in 1512 tot raad aan gesteld, welke functie hij tot het einde van het jaar 1524 met een enkele onderbreking van 1513 tot 1515 be kleedde. Bovendien was hij in 1520 tot raad en advocaat van den Lande benoemd6).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 53