3) B) HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 33 15 December 1531. Ibidem, acte van 15 Mei 1525. A. R. A., Hs. lilde Afd., Handschrift Slicher. A. R. A., Archief S.S., acte van Dra. E. H. Korvezee, t.a.p. A. R. A., Archief S.S., acte van 25 Juni 1535. 1) A. R. A. Archief S.S., acte Korvezee, t.a.p. 2) 4) van 6 April 1513. Dra. E. H. Dat hij in hoog aanzien bij den Koning stond blijkt wel uit het feit, dat hij als diens afgevaardigde het bestand met den hertog van Gelre in 1518 te Utrecht mede onder- teekende. Van der Loo overleed 5 Januari 1525. Tevoren, in 1513, hetzelfde jaar, waarin hij, zooals we gezien heb ben, tijdelijk aftrad als raad, verkocht hij zijn huis aan Willem van Dam, die twee jaren tevoren benoemd was tot secretaris van het Hof en die dit ambt tot zijn dood in 1522 vervulde1). Zijn erfgenamen verkochten in 1525 2) het huis „met de ramen” daartoe behoorende aan Philips van Uuytwijck, waarschijnlijk dezelfde, die in 1533 als secretaris van het Hof voorkomt, en die in 1543 tot raad en rekenmeester in de Rekenkamer werd be noemd3). Reeds in 1531 had hij zijn huis voor 825 Car. guldens verkocht aan Cornelis Joosten zoon, advocaat in het Hof van Holland4). Er is alle reden om aan te nemen, dat deze Cornelis Joosten zoon identiek is met Cornelis van Schoonhoven, die voorkomt als secretaris van het Hof 5), bereids de derde, die dat ambt bekleedde en in het huis woonde. Immers, uit het jaar 1535 is een rentebrief bewaard, betrekking hebbende op een rente, gaande uit het huis aan den Kneuterdijk van Cornelis Joosten zoon. Op de achterzijde van den brief nu staat aangeteekend: „Een pond op het huis van meester Cor nelis van Scoonhoven” 6).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 54