HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 35 1) A. R. A., Archief S.S., acte van 18 Mei 1543. 2) A. R. A., Archief der Rekenkamer van Holland enz., No. 434, fol. XL verso. 3) S. van Leeuwen, Batavia Illustrata enz., 1685, kol. 1461. te beteekenen i). Deze kreeg echter Bol’s vrouw te spre ken, aangezien hijzelf „absent was ende hem fugitif ge- maect hadde, alsoe fame aldaer ginck”, waaraan haar broeder, meester Heyman Vincents zoon van de Ketele, nog wist toe te voegen, dat Bol „uuytgereyst was in zijn affairen, sonder te geven andere redenen om thebben accex aan de persoon van den zelven Bol.” Bovendien werd Bol den dag na het uitspreken van de zoo even ge noemde sententie in zijn ambt vervangen door zijn buur man Aelbrecht van (der) Loo, zoon van den hierboven genoemden Aelbrecht. In diens commissie lezen wij, dat deze benoeming geschiedde „overmits d’absencie ende vluchte van Pieter Bol, leste besittere van t’selve audi- teurscap”2). In latere jaren duikt Bol weder op; wij zien hem in 1545 quitanties teekenen voor ontvangen gelden en in 1550 komt hij voor als kanunnik van de kerk van (West) Souburg, welke functie hij wel tot zijn dood zal hebben vervuld3). Tengevolge van de meergenoemde sententie werd Bol’s huis op den Kneuterdijk met hof, poort, plaats, boomgaarden, stallen en achteruitgang in het Noord- einde alsmede 8 hond weiland achter het huis in handen gesteld van zekeren meester Aelbrecht Bouwens, procu reur van den Grooten Raad van Mechelen, die dit com plex en de andere goederen moest zien te verkoopen. Deze slaagde hierin eerst na twee jaren; op 13 Decem ber 1545 verkocht hij het huis aan den Kneuterdijk c.a. aan meester Cornells Suys, die ten tijde van den aan koop sedert een tweetal jaren ordinaris raad in het Hof

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 56