HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 36 van Holland was, en later, in 1559, tot president van het Hof zou worden benoemd 1 Cornelis Suys werd in het jaar 1547 door de Grafe lijkheid beleend met de ambachtsheerlijkheid Rijswijk, hem opgedragen door den Prins van Oranje in ruil voor eenige tienden bij Monster2). Deze heerlijkheid, waar mede vanouds de Nassau’s beleend waren, kwam later aan de Van der Duyns, die geparenteerd waren aan het geslacht Suys en tenslotte aan den magistraat van Den Haag, door de opdracht van Nicolaas van der Duyn in het jaar 1688 3In de stukken wordt Cornelis Suys veelal betiteld als „de heer van Rijswijk”; ook onder de benaming van ,,de president” wordt hij vaak aangetrof fen. De Riemer vertelt 4), dat voor zijn woning aan den Kneuterdijk een aantal Delftenaren, beschermd door de Delftsche schutters, die zich in een kring voor zijn huis hadden opgesteld, ten aanhoore van den president een haagepreek bijwoonden. Begrijpelijkerwijze wekte dit gebeuren bij den geloovigen Katholiek groote ergernis; maar veel vermocht hij niet uit te richten en toen de troebelen uitbraken, vluchtte hij met eenige der raden van het Hof naar Utrecht. In het jaar 1580 overleed Suys, nadat hij de laatste zijner levensjaren weder in zijn huis aan den Kneuterdijk had gewoond. Suys had zijn bezittingen gedurende den tijd, dat hij op den Kneuterdijk woonde, geregeld uitgebreid. Zoo kocht hij verschillende perceelen land en huizen aan, A. R. A., Archief S.S., acten van 13 en 21 December 1545. 2) A. R. A., Archief Leenkamer Holland, No. 128, fol. XLII vlg. 3) Zeventiende eeuwsche M.S. genealogie van Hollandsche en Zeeuwsche edelen, berustend in de Handschriftenverzameling van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapen kunde. 4j Mr. J. De Riemer, Beschrijving van 's-Gravenhage, 1730, I. blz. 246.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 57