HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 37 18 December 1546. 2) 3) 4) 6) 6) A. R. A., Archief S.S., acte van Ibidem, acte van 29 April 1559. Ibidem, acte van 1 September 1563. Ibidem, acte van 12 April 1560. Ibidem, acte van 4 October 1430. Ibidem, acte van 27 Januari 1452. was overleden zien wij achter aen den uytganck van Dit huisje lag Zuidwaarts van het huis van Suys. Eindelijk, in 1563, kocht hij Arnold van Dorp, raad en eersten hofmeester van Prins van Oranje, een huis en erf in het Noordeinde, waarvan het erf in den vorm van een winkelhaak ten Noordoosten van het huis was gelegen en het recht van uitgang had naar het Noordeinde3). Van Dorp had dit perceel kort tevoren gekocht van Aelbrecht Jans zoon van der Aa, advocaat bij het Hof van Holland, voor een som van 2400 pond 4Laatstgenoemde had sedert 1536 zijn bezittingen aan of in de nabijheid van het Noordeinde geregeld uitgebreid. Op dit geheel rustten van ouds eenige renten, waarvan Suys de brieven ont ving, te weten een rente van 40 schellingen ’s jaars voor Jan Starck de dato 4 October 14305) en een van het jaar 1452, groot 30 schellingen voor den Heiligen Geest te 's-Gravenhage 6). In den loop der jaren werden deze renten nu ook afgelost. Nadat Cornelis Suys in 1580 welke grensden aan de Beek, die, vroeger nog niet over- kluisd zooals tegenwoordig, langs het Noordeinde liep. In 1546 kocht hij van Ant. Nicasius een tuin met boo- men aan het Noordeinde met een uitgang over de Beek1); in 1559 vermeerderde hij zijn bezittingen met een huisje met erf en het servituut van een gemeen schappelijke gang en hij teekent met eigen hand op de koopakte aan, dat dit is ,,’thuysken int Noorteynde mijn principael huys”2). den achteruitgang van van den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 58