HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 38 x) Ibidem, verkoopconditiën dd. 1627. 2) Ibidem, acte van 5 Juni 1629. i als zijn erfgenamen optreden zijn beide schoonzoons Hendrik van der Laen en Adam van der Duyn, heer van ’s-Gravemoer, die het huis met de erven blijkbaar een aantal jaren in gemeenschappelijk bezit hebben ge had. Immers, eerst in 1627 vernemen wij van een open baren verkoop van het huis1). Ook toen schijnt zich niet dadelijk een kooper te hebben aangemeld, want pas in 1629, korten tijd vóór het overlijden van Adam van der Duyn, verkoopt zijn zoon Nicolaas van der Duyn, heer van Rijswijk enz., het huis aan den Kneuterdijk met een uitpad en een huis aan het Noordeinde voor 22.000 Car. guldens aan Jacob Cats 2). Het mag bekend worden verondersteld, dat Cats in 1577 te Brouwershaven het levenslicht aanschouwde; hij studeerde achtereenvolgens te Leiden en te Orleans en bekleedde daarna verschillende aanzienlijke betrek kingen. In 1621 werd hij pensionaris van Middelburg, in 1623 van Dordrecht, ging in 1627 als gezant naar Engeland en werd in 1636 raadpensionaris van Holland. Als zoodanig leidde hij de Groote Vergadering in het jaar 1651. Het schijnt, dat Cats het huis aan den Kneuterdijk gekocht heeft om te dienen als een pied a terre gedu rende zijn verblijf in Engeland. Kort na zijn benoeming als raadspensionairs deed hij een aanvang maken met den aanleg van de lustplaats Zorgvliet aan den Sche- veningschen weg, maar het huis op deze buitenplaats werd eerst omstreeks 1648 gebouwd, zoodat mag wor den aangenomen, dat Cats tot dien tijd geregeld in zijn huis aan den Kneuterdijk heeft vertoefd. De laatste levensjaren bracht de grijze dichter op Zorgvliet door,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 59