HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 39 waar hij in 1660 overleed. Twee jaren voor zijn dood verkocht hij zijn huis aan den Kneuterdijk met een uit- pad naar het Noordeinde alsmede nog een huis in het Noordeinde aan den admiraal Jacob van Wassenaer- Obdam 1Er dient de aandacht op te worden geves tigd, dat mogelijk Cats het huis niet uitsluitend voor eigen gebruik heeft gekocht, doch mede ten behoeve van een zijner kinderen. Immers, in een acte van het jaar 1637 2) lezen wij, dat het erf van Pieter Bol thans be hoort aan den heer van Wernhout, waarmede bedoeld is Cornelis van Aerssen, gewaand heer van Wernhout, die in 1630 getrouwd was met Johanna Cats, dochter van den dichter 3 Hier onderbreken wij de verdere geschiedenis van dit perceel, nu Van Wassenaer het in handen had gekre gen, om terug te keeren tot de andere of Oostelijke helft van het huis van Jan van Barry. Wij hebben gezien, dat daarin sedert den vroeger reeds genoemden koop van 17 Juli 1500 Pieter Hanneman had gewoond. Den 23sten November 1511 was hij benoemd tot commissaris van de Rekenkamer; zijn werkzaamheden bestonden in het vergezellen van den rentmeester-generaal bij de plaats vindende domeinverpachtingen en verkoopingen. In 1514 werd hij in zijn ambt gecontinueerd en hij komt als zoo danig nog in 1519 voor4). In 1525 was hij echter over leden en sedert dien woonde zijn weduwe Katherijn Jans J) Ibidem, acte van 9 Mei 1658. 2) Ibidem, acte van 1637. 3) Prof. Mr. H. van der Hoeven, Bijdragen tot de kennis der ge schiedenis van Zundert en Wernhout, 1920. 4) A. R. A., Archief der Rekenkamer van Holland enz., No. 492, fol. LXXXVII en CXXXV.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 61