HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 41 getrouwd was met Huybert van der Meer, en van dezen op hun zoon Jacob van der Meer, heer van Alphen en Rietvelt, getrouwd met Maria van Soelen Hun doch ter Anna Jacoba van der Meer van Rietveldt verkocht in 1716 voor 23500 Car. guldens het huis met stal, war- moezenierstuin, strekkende tot den Noordwal of Singel, aan Johan Hendrik graaf van Wassenaer-Obdam; het huis wordt omschreven als te staan tusschen het huis van Emanuel Levi Duarte (het tegenwoordige Depar tement van Financiën) ten Oosten, en het huis van den kooper, dat op dien tijd afgebroken was om vertimmerd te worden, ten Westen2). Door dezen aankoop en dien van het westelijke pand, dat zooals ons zoo juist is gebleken, in 1716 reeds ge sloopt was, was Van Wassenaer dus eigenaar geworden van alle perceelen ten Noorden van de gang in het verlengde van het Voorhout. Ongetwijfeld heeft de kooper spoedig ook het nu juist verworven pand laten sloopen, teneinde zijn plannen voor den bouw van zijn nieuwe huis te kunnen volvoeren. Teneinde echter deze plannen volledig te doen slagen, moest hij ook eigenaar zijn van het huis op den hoek van den Kneuterdijk en de Heulstraat. We zullen thans in het kort de geschiedenis van dit huis weergeven, dat tenslotte in 1650 gekocht was door Emilia gravin van Wassenaer-Obdam en zoo in het geslacht Van Wasse naer kwam 3). Het Hofboek van 1458 en van 1466 geeft op, dat in de Heulstraat aan de Noordzijde op den hoek J) S. van Leeuwen, Batavia Illustrata, kol. 1172 vlg. 2) A. R. A., Archief S.S., acten van 3 en 6 Juli 1716 en 12 Augus tus 1716. 3) Ibidem, acte van 17 Juli 1650.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 63