HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 44 Bol 17de eeuwsche M. S. genealogie enz. t.a.p. Maria Hüffer, De adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg, 1923. A. R. A., Archief S.S., acte van 16 November 1547. Afbeelding 1. Afbeelding 4. ook het 2) 3) 4) 5) Arkel, en daarnaar komt hun huis in den Haag meestal voor onder de benaming van het „Huis van den heer van Oosterwijk”. In dit huis nu „voor ende achter, dat an de beeck respondeert an twee partijen” woonde blijkens het Hof boek van 1561 Splinter vanArragon (Hargen), zoon van bovengenoemden Andries van Hargen en Catharina Suys, tante van den president Cornelis Suys1). Deze Splinter komt voor als rentmeester van de abdij van Rijnsburg 2). Splinter woonde reeds in 1539 in het huis, in welk jaar hij met zijn buurman Pieter Bol aan de Noordzijde was overeengekomen, om op het ledige erf tusschen hunne huizen een muur met een poort te ma ken, waardoor met een wagen kon worden gereden3), zou dan tegelijkertijd gaarne boven die poort een galerij maken van zijn huis tot Splinters huis, hetgeen werd toegestaan, mits deze het licht in de Oostelijke kamer van Splinters huis niet zou benemen. Deze poort moet derhalve den ingang van het straatje of van de gang hebben afgesloten; zij is te zien op de reproductie van de kaart van Bos en Van Harn dd. 1616 4) en juist nog even in den hoek op de teekening van laatst der 17de eeuw 5). Over de zooeven genoemde galerij ontstond eenige jaren later, n.l. in 1547, geschil tusschen Splinter van Hargen en den toenmaligen bewoner van het huis van Bol, te weten Cornelis Suys. Besloten werd toen, dat Suys de vensters zou dichtmetselen, welke uitzagen naar het Westen op de gemeene gang, zoodat men niet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 66