W. MOLL. Het Jaarboek voor 1937 is iets minder omvangrijk dan dat voor 1936 maar het is heel wat rijker geïllustreerd. De aard der bijdragen gaf hiertoe aanleiding. Bij het eerste artikel betreffende de zegels van ’s Gra- venhage, dat van mijn hand is, zijn afbeeldingen van alle besproken zegels gevoegd. Ook het volgende stuk, over de merkwaardige figuur van Adriaen de Vries, dat Dr. van Gelder afstond, kon aardig verlucht worden. Jhr. Mr. Graswinckel gaf een gedocumenteerde bij drage betreffende de gebouwen, die hebben gestaan op de plaats waar thans het voormalige Paleis aan den Kneuterdijk te vinden is. Gelukkig bestaan er verschil lende oude afbeeldingen, die het geschrevene goed illustreeren. Daarna volgt nog een artikel van Dr. van Gelder handelende over Schutterij en Magistraat in 1672, ter wijl de Heer H. A. Höweler het Genootschap „Kunst liefde spaart geen vlijt” in al zijn hoogdravendheid, maar ook met zijn onmiskenbare verdiensten, voor ons laat herleven. Tenslotte volgen de gewone rubrieken: straatnamen, tot een minimum ineengekrompen, bibliografie en Kro niek van den Haag, jaarverslag en ledenlijst. Tegenover den titel is het veelbesproken monument voor Jan Toorop, dat in 1937 onthuld werd, afgebeeld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 6