HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 51 Marie Cornélie gravin van Wassenaer, wonende op het kasteel Twickel bij Delden, die toen ruim 16 jaar oud was, op haar verzoek brieven van „venia aetatis” ver leend x). Vooral door het overlijden harer grootmoeder, vrouwe Jacoba Elisabeth van Strijen, douairière van Carel George graaf van Wassenaer-Obdam, waren haar goederen aanmerkelijk vermeerderd, waarom zij gaarne de vrije beschikking over die goederen wenschte te ver krijgen. Al spoedig maakte zij gebruik van het haar ver leende voorrecht; immers bij notariëele akte van 16 Mei 1816 droeg zij aan Z.M. Koning Willem I over het „capitaal, hegt en weldoortimmerd” huis met erf, stal lingen en koetshuizen, groote tuinen en warmoeziers- landen, met een grooten afzonderlijken wijnkelder, alsmede twee huizen aan de Noordzijde van de Heulstraat, waar van het meest Westelijke grensde aan den fiscaal Van de Kasteele. In den koop waren voorts nog twee stallen met koetshuizen aan het Noordeinde begrepen, alsmede een aantal meubelen, gordijnen en kleeden in de beneden roode kamer, het salon en in de chineesche kamer2). Bij deze gelegenheid moeten ook de archiefstukken, welke thans in het archief der Algemeene Staatssecre- tarie berusten en waaraan dit artikel gedeeltelijk is ont leend, zijn overgedragen. Koning Willem I bestemde het paleis3) als woning voor Zijn oudsten zoon, den Kroonprins, die in 1816 ge huwd was met Grootvorstin Anna Paulowna, zuster van Alexander, Keizer aller Russen. Na Zijn troonsbestij ging in 1839 bleef Koning Willem II in het paleis op den Kneuterdijk wonen, dat Hij nooit voor het paleis in het Noordeinde heeft willen verwisselen. Het mag als 1) A. R. A., Archief S.S., K. B. van 26 April 1816, No. 124. 2) Ibidem, acte van 16 Mei 1816. 3) Afbeelding 5.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 75