I I I HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 52 t Afbeelding 6. 2) Voor verschillende bijzonderheden over het paleis wordt ver wezen naar: A. J. Riko, Het glanstijdperk van het Koninklijk Paleis op den Kneuterdijk te 's-Gravenhage onder de regeering van Koning Willem II en Koningin Anna Paulowna, in Bijdragen en Mededee- lingen van „Die Haghe”, 1907; en J. Steur, De Paleizen van het Prinselijk Paar, in Gedenknummer Orange-Nassau Lippe-Biesterfeld, uitgave Actueel Wereldnieuws (1937). bekend worden verondersteld, dat de prachtlievende Koning Zijn bezitting heeft uitgebreid en een grootsch complex heeft gesticht, dat zich van den Kneuterdijk- Heulstraat tot en met het tegenwoordige Plein 1813 uitstrekte en dat begrensd was door de tegenwoordige Parkstraat en de tuinen van de huizen aan het Noord- einde. Het Paleis zelf werd aanmerkelijk uitgebreid; o.a. verrezen de thans nog bestaande groote balzaal en de Gothische zaal, terwijl de tuin aan de zijde van het Noordeinde werd afgesloten door een Gothische galerij, die bij de Heulstraat begon en die gebouwd was in den trant van de thans nog bestaande huizen aan de Nas- saulaan, welke eveneens tot het groote complex hoorden. Achter het standbeeld in het Noordeinde, dat in 1845 werd onthuld tegelijk met de ingebruikneming der galerij, stond een groote poort, die toegang gaf tot den tuin, ongeveer ter plaatse, waar vroeger de gemeene gang was geweest1). De Gothische zaal, tegenwoordig het eenige overblijfsel van dezen aanbouw, werd even eens door een galerij met het paleis verbonden. In de Heulstraat bevonden zich de vertrekken van het perso neel. De eerste steen van al deze nieuwe gebouwen werd gelegd op den 4den September 1840, den geboorte dag van Z.K.H. Willem, Frederik, George, Lodewijk Prins van Oranje-Nassau, den oudsten zoon van wijlen Z.M. Koning Willem III 2).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 76