HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 54 l baronesse telg van dit Op de in 1882 door de gemeente ’s-Gravenhage aangekochte terreinen werden de Paleis-, Oranje- en Amaliastraat aangelegd; het paleis zelf bleef sedert dien langen tijd onbewoond, In het begin van den oorlog van 1914 werd er het Hoofdbestuur van het Roode Kruis gevestigd; vervolgens is het gebouw door H.M. de Koningin bestemd als ambtswoning van den toenmaligen Minister van Buitenlandsche Zaken, Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, wiens echtgenoote een van Wassenaer is, zoodat opnieuw een geslacht haar intrek in het gebouw deed. Tegen het tijdstip, dat H.K.H. Prinses Juliana meer derjarig zou worden, ontruimde Jhr. van Karnebeek het paleis, aangezien H.M. het ter beschikking van de Prinses had gesteld. Echter heeft Hare Koninklijke Hoogheid het paleis nooit betrokken, doch wel ver toefde Zij er geregeld als eere-voorzitster van het Nationaal Crisis-Comité, dat sinds de oprichting tot Mei van het jaar 1936 aldaar onderdak had gekregen. Ten slotte heeft H.M. de Koningin in den loop van dit jaar (1937) het huis verkocht aan de in den aanhef van dit artikel genoemde Levensverzekering Maatschappij en heeft sedert den eersten October het Departement van Algemeene Zaken onderdak gevonden in dit fraaie ge bouw, dat verrezen is op de plaats, waar gedurende meerdere eeuwen zoovele mannen van aanzien geleefd hebben, die hun krachten hebben gegeven voor het heil van het Gemeenebest.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 79