HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 55 BIJLAGE. 1500 Juni 11. t i In der manieren ende voirwairden hiernae gescreven Soe heeft Jan van Barry, Kastellain van Medemblick, in den name van him selven ende als voicht van den kinderen van wijlen meester Jacob van Barry zijnen zoon, vercoft Karel Grenier, procureur generael van Hollant, ende Pieter Hanneman alsulke husinge ende erve staende alhier in den Hage als die voirsz. wijlen meester Jacob mit- ter doot geruymt is ende aldair meester Fop Simonsz. jegenwoir- delijcken zijn residencie hout, welcke voirz. husinge belegen heeft an de oestzijde mijn joncker van Wassenair, aen de westzijde meester Aelbrecht van der Loo, an de zuytzijde tVoerhout ende an de noortzijde tlant, toebehoirende totten selven huyse. Item hierenboven soe heeft den selven Jan van Barry in den name als boven den voirsz. procureur ende Pieter noch vercoft zeventhien hont lants off dairomtrent bij den hoop sonder maet aen twee stucken, dair dat een stuck off leyt vast achter aen t erve van den voirn. huyse, ende heeft belegen aen de oestzijde mijn joncker van Wassenair voirsz., aen de zuytzijde de voirsz. husinge, an de noortzijde die ban wateringe ende an de westzijde die tuynen ende Jacob Dirrickxz. Ende dat ander stuck heeft belegen an de oestzijde dat clooster van den Jacopijnen, an de noortzijde de ban wateringe, an de zuytzijde oick de ban wateringe ende an de west zijde Willem Jacobsz. den Ruyter, van welcken zeventhien hont lants nu ter tijde bruyckers off zijn Willem Jacobsz. den Ruyter voirn. ende Jacob Dierickxz. voirsz. Ende dese voirsz. huysinge. erve ende lande heeft die voirn. Jan van Barry vercoft mit vier gouden guldens erfflijeken rente jairlijckx dairuuyt gaende; Item noch mit een ende twintich off twee ende twintich stuvers tsiaers oick erfflicke ende jairlicxe rente toebehoirende thuys te Wasse nair ende den heere zijn recht sonder meer, mit conditiën waert saeke dat hiernaemaels bevonden worde dat selve huys, erve ende lant voirder mit eenige meerder renten off sculden belast waere, dat sal de selve Jan van Barry corten van den principalle pennin gen van den coop van den voirn. huyse, erve ende landen hier boven verclaert, te weten elcken penninek mit achtien penningen. Item hier en boven soe heeft die voirn. Jan van Barry den voirsz. Karel ende Pieter noch vercoft alle alsulcken houtwerek ende ander partijen van materyen ende stoffen hiernae verclaert; Eerst drie hondert groot wagescot ende twee hondert cleyn wagescots, dair- van een deels van tselve wagescot verbesicht is aen den veynsters ende anders dienende totten selven huyse; item vierhondert rijns-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 80