HET PALEIS AAN DEN KNEUTERDIJK 56 x) rondhoutparkoenpaal. sche delen; item twee schock plainken genoempt pruyssche delen; item thien duysent voet wit boomen plancken; item twintich luy- dichsche balken; item noch negen groote balcken; item twee ende twintich cruys kazijnen onder groot ende cleyn; item vier block eyken plancken: item alle den calck die beslagen leyt in der plaetse geextimeert voir tsestich hoet; item alle den backsteen; item alle de leyn wesende binnen den selven huyse geextimeert up zes duysent leyen ende indien dair eenige meer leyen ofte ander mate- ryen van stoffen bevonden worde ende uuytgeleent zijn, die zullen comen tot proffijte van den voirn. Karel ende Pieter; item vijff ende twintich berkoenen 1ende voirt dyergelijcken materyen ende stoffen hoe die genoempt mogen wesen. Ende noch hierenboven noch die steenen poirte ende alle anderen harden steen die de voirn. wijlen Mr. Jacob gecoft ende doen maeken hadde eenen genoempt Anthonis Kelderman, wonende bynnen der stede van Mechelen naevolgende t besteeck dairvan wesende. Voir alle welcke voirsz. partyen, te weten van den huysinge, lan den ende materyen heirboven int lange verclairt den voirn. Jan van Barry hebben sal ende die voirsz. procureur ende Pieter him vuyst- reycken ende betailen zullen voir den coop van den voirn. per- cheelen tsamen voir eens die somme van zeventhienhondert ponden van XL grooten vlaems t pont, te weten zeshondert ponden gereet ende dat surplus beloopende elffhondert der voirsz. ponden zullen denselven Karel ende Pieter betailen bynnen zes jairen, te weten die eerste vijff jairen elkx jaers tweehondert gelijcke ponden ende dat zeste ende leste jair hondert der voirsz. ponden dair van dat eerste jair vallen ende verschijnen sal meye vyffthienhondert ende twee, ende alsoe van jaire te jaire ter tijdt toe dat die reste van den voirsz. elff hondert pond betailt sal wesen, mit conditiën, dat die voirsz. Jan van Barry dit voirsz. buys, lant ende erve de voirn. Karel ende Pieter vrij overleveren sal tot Meydage nu naestcom- mende sonder langer vertreck ende die voirsz. materyen ende stoffen terstont over te leveren, mit voirwairden, dat die voirsz. Karel ende Pieter cortinge wesen sal van den principale penningen als voeren alle tguent dat duechdelijckx blijcken sal, dat zij betailt zullen heb ben aengaende die renten ende sculden daer tselve huys, erve ende lant meer mede belast soude wesen dan hiervoeren verclairt staet; te weten elcken penninck van den renten mit achtien penningen als voiren verclairt staet. Item des ist noch voirwaerde dat de voirsz. procureur ende Pieter hebben zullen alle tguent dat totten selven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 81