SCHUTTERIJ EN MAGISTRAAT IN 1672 DOOR Dr. H. E. VAN GELDER. beperkte Nassouwen” was welspre- Het is zeker overbodig hier de geschiedenis van den gruwelijken 20sten Augustus 1672 nog eens te herhalen. Men kan haar trouwens uitvoerig behandeld vinden op bladz. 161'167 van mijn boek over ,,’s-Gravenhage in zeven Eeuwen”. Wat ik eruit evenwel naarvoren bren gen wil, is de tegenstelling, welke daar tot botsing kwam: de Haagsche prinsgezinde middenstand en de staatsgezinde regentenpartij als welker vertegenwoordi ger men de Witt zag. De Schutterij, niet onduidelijk zich de vertegenwoor diging gevoelende van dien middenstand, had bij de droevige ontknooping van het drama der de Witten de leiding. Zij had gedurende al de jaren van het Stadhou derloos bewind van haar sympathieën geen geheim ge maakt. De groote Mei-optocht en het planten der Mei- boomen tijdens de Haagsche Kermis had telkens in de jaren vóór 1672 het karakter aangenomen van een prins gezinde demonstratie. Soms was het wat erger en wer den Staten-vlaggen stukgeschoten, soms beperkte men zich tot liederen; „Ons Prins, vorst van werd erin bezongen en deze aanduiding kend genoeg. Dat het plan de de Witten te dooden, onder de oogen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 83