SCHUTTERIJ EN MAGISTRAAT IN 1672 62 de vleeshall, haer souden twee rouwwapenen in ’thuys van de coster van de Nieuwe Kerk waren, om in deselve opgehangen te werden tot gedachtenis van de voors. twee gedoode, hebben de selve daeruyt gehaelt en aen stucken geslagen en sprae- cken van de lichamen weder uyt te haelen en aen de galghe te hangen”. 1) In den Schuttersdoelen had men het wapen van den ouden Baljuw de Veer ,,’tgeen in de glasen stont, uytge- slagen; seggende, dat alle die aen de twee gedoode ver- raeders maegschap sijn, eeuwelijck moet verbannen blij ven”. Men kan de opwinding hieruit opmaken, en be grijpt hoe de Burgemeesters te moede waren, die den volgenden dag, Vrijdag 2 September een deputatie der Schutters ontvangen moesten. Wat er gebeurde weten wij uit hun eigen relaas, dat zij den volgenden dag deden aan de heeren van de Wet (Schepenen, Vroed schappen en Burgemeesteren tezamen) welke ijlings waren bijeen geroepen. In de notulen 2) lezen wij: „Dat op gisteren ten camere van Burgemeester was verschenen een goet aentall schutters van den Haeghe, dewelcke voorgaeven te hebben verscheijde privilegiën en gerechtegheden, als het innecomen van vischmarckt, versoekende, dat deselve aen werden gelaeten, dat mede haer mogten werden opge geven de naemen van den regerenden Burgemeester, Schepenen en Vroetschappen; en sijn schutters geautho- riseert omme nevens de hier jegenwoordige in dienst sijnde nogh sooveele te nomineren en aen Sijn Hoogheyt te presenteren, omme daeruyt te werden geeligeert soo- daenige personen als het Sijne Hoogheyt soude welge- x) Briefwisseling als voren, blz. 410. 2) Oud-Archief Den Haag, nr. 29, 3 September 1672. De notulen van Burgemeesteren (O.A. 83) bevatten vrijwel woordelijk hetzelfde verhaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 87