SCHUTTERIJ EN MAGISTRAAT IN 1672 63 vallen, te vreden sijnde sij Schutters en nevens haer de gantsche Burgertje soodaenige heeren als uyt de jegen- woordig dienende en voorts nieuwe te nomineren heeren souden werden geeligeert, te bejegene, met soodaenige eere en respect als gehoorsaeme burgers en schutters haere wettige Magistraet schuldigh sijn, met bijvoegin gen, dat sij op niemant van de jegenwoordige regenten hadden eenige misnoegen als alleenlycken op den Heer Baljuw Paffenrode, dewelcke sij verconden, dat van het voorsz. sijn ampt en officie behoorde te werden gere- moveert; jae selfs vele burgers jegens denselven Heer Baljuw soo seer waeren geanimeert, dat deselve sich, op de straet begevende in pericul soude sijn van doodge slagen te werden. Dat, naer overleveringe van de ge- requireerde naemen, op alle ’tgene voorsz. is, door de Heeren Burgemeesteren was geantwoort, dat niet- tegenstaende de Schutterije als eysscheresse haer gesus- tineerde naer rechten souden moeten en behooren te be wijzen, des niettegenstaende sorge soude werden ge- draegen, dat op huyden haer wierden gesubministreert copie van de octroijen en privilegiën, waer bij de voorz. gepretendeerde innecomens aen de Magistraet van den Haege waeren gegeven, dat voorts de nominatie van de Magistraet niet was staende aen Burgemeesteren alleen en dat haer Ed. Achtb. daeromme de versochte authori- satie niet conde verlenen, maer aengenomen hadde des- aengaende op huyden de Vroetschap te convoceren en alsdan antwoort te laeten toecomen; en nopens het remo- veren van den Heer Officier, dat ’tselve ampt, in geenen deele was staende ter dispositie van de Magistraet deser Stede, maer werde begeven bij Sijne Hoogheyt op nominatie van haer Ed. Gr. Mogenden. Welcke voorsz. propositie gehoort sijnde, hebben de Hr. Schepenen en Vroetschappen de Heeren Burgemeesteren voor Haere

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 88