SCHUTTERIJ EN MAGISTRAAT IN 1672 64 De Schutters kwamen dus op 3 September weder in deputatie bij de Magistraat en zij gingen vandaar naar den Doelen terug, waar zij de mededeeling brachten, welke hun was gedaan. Bij de Schutterij en ook in de stad was de indruk, dat zij de stadsregeering hadden afgezet, In Van der Goes’ brief van 5 September lezen wij: ,,Op Saterdag (3 Sept.) hebben de Schutters ook de Haegsche regeering affgeset”; Valkenier1) verhaalt Verwert Europa, dl. I, blz. 459. Zijn mededeelingen over Den Haag zijn verwarrend, omdat hij het verhaal van den moord op 20 Augustus laat volgen op de geschiedenis van 3 September. genomene moeite bedanckt en is voorts na deliberatie goetgevonden en verclaert gerequireerde copie op te leveren en nopens de nominatie voor antwoort te geven, dat de Schutterije desaengaende sal mogen doen so het haer wel gevalt en dat de Magistraet volcomentlycken mede sal aggreeren en approbeeren de electie, dewelcke sijne Hoogheyt sal goetvinden op de voorsz. nominatie te doen; en nopens het amnoveren van den Heer Baljuw dat sal werden gepersisteert bij 'tgene desaengaende op gisteren door de Heeren Burgemeesteren is gesecht. Waerop vervolgens ter camere sijn verschenen alle de Capiteijnen van de Schutterije, uijtgenomen Sacharias de Swart, en in desselfs plaetse den vendrig Philips de Milly, bij haer hebbende twaelff Schutters, te weten twee uyt yeder vendel, en is alsdoen door Rave in den naeme (soo hij seijde) en van wege de gemeene Schut ters van 'sGravenhaege versocht antwoort op de propo sitie en het versoeck op gisteren bij deselve gedaen, waerop henluyden sijnde bekent gemaeckt de vooren- staende resolutie, hebben deselve getoont en gesecht daer mede ten vollen te sijn vernoeght.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 89