SCHUTTERIJ EN MAGISTRAAT IN 1672 68 Op de personen, die de lijst der nieuwelingen vormen, kom ik zoo aanstonds terug. Ik moet echter eerst de aan dacht vragen voor het document, dat mij aanleiding tot deze studie gaf, nml. een vliegend blaadje, dat hier in reproductie wordt weergegeven. Dit blaadje is blijkbaar reeds 3 September gedrukt, en al geeft het de „Rechte nominatie”, het geeft niet de den vierden September bekend geworden keuze van den Prins, maar de aan den Prins door de Schutters (in het stuk zelf zeggen zij ,,de Burgers”) voorgedragen per sonen. Het feit, dat deze nominatie terstond werd ge publiceerd, moet wel duiden op een gevoel van zeker heid en machtsbewustzijn der Schutters, die de glorie hunner overwinning op den Doelen met luidruchtigheid vierden. Zooals onbedreven politici meer overkomt was ook voor hen de overmoed niet gunstig voor het succes van hun wenschen: de Prins wachtte er zich wel voor de hem voorgelegde lijst onveranderd te accepteeren. Hij heeft waarschijnlijk óók gekeken naar de tegelijkertijd hem voorgelegde lijst van de stedelijke regeering-zelve, of, zoo een dergelijke lijst er niet geweest is, zich van die zijde laten voorlichten. x) Het resultaat is, dat de oud-burgemeester Anthony Pietersoons niet boven aan de lijst bleef staan; de schut ters zorgden tenslotte, ik vertelde dat reeds dat hij tot colonel gekozen werd. In zijn plaats werd de schepen W. Rottermont, een apotheker, burgemeester. Van de voorgedragen schepenen handhaafde de Prins den „com mies” Heijman Beuckelaer. Dit was zeker een actief prinsgezind partijganger; men herinnere zich, dat een bespreking tusschen burgemeesteren en den schutter Niet onmogelijk pleegde de Prins overleg met Fagel den Raad pensionaris en door of met hem met J. Rosa. die een der nieuwe burgemeesters werd en die bloedverwant van Fagel was.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 93