DE ZEGELS VAN ’S-GRAVENHAGE DOOR Dr. W. MOLL1) In het drie en dertigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum heeft Mr. W. F. H. Oldewelt een artikel gewijd aan de stadszegels van Amsterdam. Hierdoor is mijn aandacht nog eens gevestigd geworden op de zegels van ’s-Gravenhage, een onderwerp dat reeds lang en herhaaldelijk mijn belangstelling had gewekt. Wat de Heer Oldewelt van de Amsterdamsche zegels opmerkt, n.l. dat zoowel de oude als de moderne his torieschrijvers er zoo bijzonder weinig over weten mede te deelen, geldt evenzeer van de Haagsche zegels. Onze voornaamste, ja bijna eenige bron is ook hier weer de Riemer. In dl. II van zijn Beschrijving van ’s-Gravenhage behandelt hij op bl. 221 tot 233 het zegel en geeft daarbij twee bladen met afbeeldingen van Haagsche zegels, die hij in den loop zijner onderzoe kingen heeft ontmoet. Veel later, in 1890, heeft P. A. van de Velden in de de Nederlandsche Heraut een artikel geschreven: Iets over het Wapen en het Zegel van ’s-Gravenhage, dat vrijwel geheel op de mededee- lingen van de Riemer berust. Verdere publicaties over Bij het bestudeeren van de Haagsche zegels heb ik veel hulp ondervonden van Mej. Mr. E. C. M. Prins, die ik hierbij gaarne dank breng.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1937 | | pagina 9