13 AANTEEKENINGEN BETREFFENDE DEN HAAG 90 40 x) Pabon, Hofboeken, blz. 278, A° 1512. 2) Pabon, Hofboeken, blz. 320, A° 1512. 2 2 2 8 6 16 denarie tot 1 1+—2 morgen tot y2 ^+-i 1+—2 2+—3 3+4 4+—5 5+—6 N.B. De grootte der erven wordt niet opgegeven. De op pervlakte van het gansche blok bedraagt ongeveer 1 morgen (naar mijn schatting). Totaal 70 mg y hd. N.B. Het kleinste perceel is y2 mg. aantal perceelen 2+—3 3+—4 4+—5 5+hooger Som: 5 s. 1 d. 2 1 (met een tuin) aantal perceelen 2 12 18 4 2 2 Het verschil in hoogte der bedragen, die voor lande rijen in het veen en voor stukjes grond met een huisje betaald worden, komt in deze twee uiterste gevallen wel sprekend voor den dag. Het is duidelijk, dat men uit het staatje, alleen lettende op het aantal perceelen (bij beide nagenoeg gelijk) niets kan opmaken over de bewoning van het terrein: in het eene geval geen enkele woning op 70 morgen, in het andere geval een dichte bezetting met huizen op 1 morgen. Al de perceelen van het blok tusschen Kerkstraat School straat), Nieuwstraat, Vlaming straat en Riviervischmarkt. 2) aantal perceelen 35 5 (1 met een ledig erf) schelling tot 1 1+—2 2+—3 3+—4 4+—5 5+—6 6+—10 10+—20 20+hooger 4 4Ö- Som 21 ffi 13 s. 3 d. eerste kies ik een terrein, waarvan met zekerheid te zeg gen valt, dat er vóór 1600 nooit een huis op gestaan heeft. Tusschen Hofland en Jan van IJselsteinlaan ten zuiden van den Hoflandschen weg x)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 107