GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 112 Jan Lodyc toebehoerende, 1) p. 251 fol. 135. 2) p. 340 fol. 97 vs. 3) p. 469 fol. 287 vs. in Decembris hoirt Jan Lodyc, Secretaris bij de Scepen- brieven In 1466 1„Jan Grenier, nu nu Tielman van Dullekem”. In 1512 2) „Meester Tyelman van Dulckam, meester”. In 1561 3) „Meester Balthasar’s weduwe”. De verdere overdrachten werden verkregen door de Transportregisters, die van 1560 doorloopen tot 1811. Op 3 Juni 1570 verkoopt Willem van Drenckwaert, Bailliu van den Lande van Putte, voor hemselven ende vervangende de gemeene erfgenamen van wijlen Mr. Balthasar van Hogelande ter eenre en Joseph van Hove voor hemselven en vervangende de gemeene erfgenamen van Jonckvrou Maria Blumeonsdr. (Plumoens) ter an dere sijde, aan Mr. Johan Lezaen, Raed-Ordinaris in den Hove van Hollandt, seecker huys en erff, waerin de voorn, wed. gestorven is. Belent W. Mr. Adriaen Brasser, Advt. voor den Hove van Hollandt, ten O. Mr. Henrick Messing, mede Advt., ten N. de Hooge Nieuwstraat en ten Z. de Vijverberg. Voor 1900. Het was belast met 12 pond s jaars „die de Predicaren daerop bij testamente besproken zijn”. Op 4 Juni 1597 transporteert Frans van Blockhuysen, won. tot Schoonhoven aan Mr. Jasper van Kinschot „sijn huijs en erff”. Belent O. de Wed. en erfgen. van Mr. Henrick Messing, W. Maerten van Sypesteyn. „Dit perceel heeft toebehoord gezamenlijk aan Mr. Diederick van Nyenburch, in leven President van den Hoogen Raad, zijn zwager en na zijn „aflivicheyt” aan Jonk- vrouwe Deliana van Blockhuysen, zijn zuster, die het ook

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 131