t i GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 114 Diederick Pauw bij Huis 12, bl. 142. x) Zie voor Cuylenburg en nu gem. van Cuylenburg’s erfgenamen. W. Anna van Sypesteyn, wed. van Mr. Anthony van Persijn, Advt. Voor 8000. ,,’t perceel heeft een vrijen uytgang in de Hooge Nieuw- straet. Aen het achterste quartier mogen de koopers een stallinge maecken ofte doen maecken, ter lengte soo het selve aan de pomp afgeteyckent is.” Geertruyt van Sypesteyn, wed. van Cornelis Snels of zooals hij in de Genealogie „Sypesteyn” genoemd wordt Zeals en Anna van Sypesteyn waren kinderen van Johan van Sypesteyn, zoon van Maerten van Sypesteyn. Een paar maanden daarna wordt wegens sterfgeval dit huis weder verkocht, gelijk met het huis daarnaast (no. 12) Volgens acte van 14 Nov. 1647 verkoopt Cornelis van Hoogenhouck, die op 24 Jan. 1647 reeds daartoe ge machtigd was door wijlen Maria Magdalena Gravinne douairière van Waldeck Piermont en Cuijlenburch en George Frederick, Grave van Waldeck Piermont en Cuylenburch, beyden voormonders van den Welgeb. Heer Hendrick Wolraet, Grave van Waldeck Piermont en Cuylenburch hunne onmondige soon en neve. Aan Sinjeur Laurens van Swaenswijck voor Jr. Diederick Pau, Ridder1), twee distincte huysen, erven en stallingen, annex den anderen mette ap- en dependentiën. Belent O. de Heer van Benthuysen en W. Maerten van Persyn, Auditeur van de Gamer van de Reeckeningen en den Heere Secretaris Eckbergen. Zie bijlage II. Deze perceelen zijn nagelaten door de Graven Floris en Philips Theodoor, Heeren van Cuylenburch. Koop som 49000. Deze twee huizen grenzen dus ten O. aan het 13e en ten W. aan het 10e huis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 133