LANGE VIJVERBERG 11 EN 12 129 t’onser - met ende Pijll, geechte man in het drijende- ende ouders den XlXen dach July 1603 in Vlissinghen in Zelant is ondertrouwt ende getrout ende de bruyloft ge houden opt paleys in Vlissinghen des Zondachs den XVII Augusti, daernae met groote vrolyckheyt ende blyschap ende vergeselschapt van 80 trefflicke heb bende haer daernae den lillen September in den Haghe gebrocht, alwaer wy den 14 derselver maent onse weder- bruyloft met trefflyck geselschap ende vreuchde gehou den hebben daeraf de heere zeer gedanckt ende gelooft sy, die ons in liefde ende affectie heeft doen vergaeren ende de daghen ons levens meer ende meer sal laten toe nemen in onser sielen saligheyt ende christelycke opvoe- dinghe mijner lieve kinderen.” Helaas heeft hij van zijn nieuw huwelijksgeluk ook niet lang kunnen genieten, want reeds 1 December 1603 over leed hij. Vóór den dood van zijn eerste vrouw Josina Pijll is op 18 Juli 1601 door hen beiden een testament gemaakt, dat hier gedeeltelijk wordt overgenomen, zoover het betrek king heeft op dit huis, waarin hij woonde. Huis No. 11 schijnt hij niet bewoond te hebben. „In den name des Vader, des Soons ende des heijlighen Geest, Godt den Heere, die alles geschapen ende deur Zijne onbedenckelycke wijsheijt ende goedicheijt Zijnen eenighen Sone Cristum Jhesum, onsen heere aller versoeninghe ende verlossinghe ter salicheijt den cruijce laeten lijden heeft, seij loff, prijs eere danckbaarheijt. Wij Jasper van Kinschot ende Jozijne ende wijff, overdenckende, dat wij nu twintichste Jaer, in den heijligen staet des houwelijcx, liefflijcken verhertucht ende derthien kinderen tsamen geprocreert hebben gehadt, ende binnen denselven tijt vele oorsaecken hebben gehadt, de menschelijcke zwac- 9

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 150