GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 130 heijt te bedenken ende ons getrouwe gemoet ende gonste tot malcanderen tot den ende van dit leven dat den heere Godt believen sal ons beijden ende den lancxtlevende te vergunnen, met alle goede affectie te bethoonen, heb bende tsamentlijck ende elck van ons besondere geordon- neert ende ordonneren bij desen onsen vuijtersten will, testament ende dispositie, hoe dat wij verstaen, willen, begheren ende ordonneren dat nae onsen tijtlijcken licha- melijcken affganck met den goederen, die ons de here Godt in dese werelt belieft heeft te verleenen, gaen sal. In den iersten is onse meijninghe, will ende ordonnantie dat de lancxtlevende van ons beijden in vollen eijgendom sal hebben ende behouden, onse geheele huijzinge, hoff ende alle sijne toebehoirten van achter tot voir, daer wij jegenwoerdelijck inne woenen ende dwelck bij ons in den voerleden jare van XVIC voer den meestendeel is ver- nyewt ende tot grooten coste gebouwt, gestaen alhijer in 's-Gravenhaghe op den Vijverberch, om daermede zijnen of heuren vrijen wille te doenEnde tot onse eenige ende universele erffgenamen hebben wij geinstitueert ende institueren bij desen onse weerde ende lieve kin deren: Adam [geb. 1 Sept. 1580], Nicolas [geb. 29 Maart 1585], Maria [geb. 8 Febr. 1589], Jasper [geb. 29 Jan. 1592], Aemilia [geb. 19 Juli 1593] ende Jozine van Kin schot [geb. 17 Jan. 1598] ende andere, die ons Godt de heere nae desen noch mochte verleenen, Ende ierstelijck voer soe vele ons voirszegde huijs aen- gaet, dat wij alhijer in ’s-Gravenhage hebben gecocht ende tot zeer groote moeijte ende cost getimmert, ’t selve verstaen zij, dat op onse kinderen nae d’afflijvicheijt van de lancxtlevende van ons beijden sonder daeraff anderssins nae zijn goeden wil gedisponeert te hebben dat hem alsvoren sal vrijstaen, als van zijnen vrijen goe deren gelijckelijck sal succederen ende erven ende dat de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 151