LANGE VIJVERBERG 11 EN 12 131 renten ende lasten daeroppe staende met de eerste ge- reetste penningen, die in onsen sterffhuijse sullen bevon den wordden, sullen wordden affgelost, in gevalle sulcx bij d'leven van ons nijet en is gedaen, opdat tvoirszegde huijs te beter aen onsen kinderen verzekert mach zijn ende blijven sonder dat de voirszegde kinderen off hare kinderen off kintskinderen tselve huijs in ’t geheel off in deel zullen moghen vercoopen, belasten off anderssins in eenigerhande manieren bezwaren, zoo lange daer sonen van ons off van onsen sonen in directa linea in levenden lijve sullen zijn off blijven. Ende op denselven voet sal Adam, onsen outsten sone, sijn leefdaghe hebben ende behouden d’woninghe in ons achter huijs met de groote achterkeuken ende toebehoirten sonder deselve te moghen belasten off vercoopen, ende ons groot voir- huijs sal voorseyte van onsen anderen zesse kinderen, die gehouwt sal zijn bewoonen, op den last van zijn andere broeders ende susters bij hen of heur te laten innewoonen mits ter redelijcker wijs de cost betalende. Ende zoe wan neer onse andere kinderen, daernae mede comen ten houwelijcken state, tzij een of meer, zullen de voirsz. woeninge vriendelijck ende in goede gonste ende liefde onder malcanderen partagieren, inruymen ende dien dander minnelijck accommoderen, onderhoudende ten eeuwighen daghen onder hen, heuren kinderen ende kintskinderen een goede vaste cristelijcke broederlijcke ende susterlijcke vrientschap, die wij hen boven alle ’t goet deser werelt vastelijck ende wel ernstelijck gebieden ende recommanderen, enz.” Na zijn tweede huwelijk maakt Jasper van Kinschot op 11 December 1603 een nieuw testament, terwijl hij ,,sieckelick te bedde is liggende”. ,De partage, die ick gemaeckt hebbe tusschen mijne eerste kinderen gehadt bij mijne lieve eerste huijs-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 152