GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 132 vrou begeere ick dat stadthoude in de goederen soe wij te saemen daeraff hebben gedisponeert; Ende dat ons groot huijs alhijer in den Haege opte Vijverberch heurluden dat saementlick toebehoort, sonder eenighte alienatie daer aen te moeghen doen, dan sail d’een succe- deren bij afflijvicheijt van d’een, sonder wettige kinderen op t’ander; maer sail mijn lijve huysvrouwe daerinne be houden den tocht van’t quartier vant huijs in de voorsz. houwelijcxe voorwaerden geëxprimeert, ofte oock vant geheele huijs soe verre heur t’zelve belieft; ende nae mijn vertrouwen heur belieft mijne voorkinderen soe wel als naekinderen, soe verre Godt verleent, bij haer op te trecken, te onderhouden, in Godts wettelicke ordre ende discipline Christelijck te onderhouden, gelijck haer zoe vrindelijck ende liefflick mijn liefste mij belieft te beloven, ende dat tot mijner kinderen redelicke costen, mijnen Adam, Nicolaes, Lowijs ende Jasper, bidt ick haer soe te willen gade slaen, dat de eere Godts, des lants voorstant, Sijns Excellentie dienst ende mijnen naeme voor soe veele mijn hardt in Godt ende haer besloten heeft daer in mach bekent blijven ende de getrouwe diensten (die God alleen weet), dat ick ende mijnen wijlen schoonvaeder den goe den huijse ende heeren van Nassau gedaen hebbe, nijet en moghen vergeten blijven, die mijn schoonvaeder sali- ger ende zijne voorsaten over de tachtich jaeren den huijse van Berghen, ende mijnen schoonvaeder en ick over de twee ender dertich jaeren den huijse Van Nassau generalick ende specialick onsen doorluchtichsten vorst ende aldergenadichsten Heere met alle mijn vermoghen bij nacht ende daege gedaen hebbe. Ick bidde mijnen heeren Bruijninck, van Grijse, Vuijtenbogaert, mijn heere den raetsheer Meresteijn, dat zij mijne vier soonen willen dirigeren tot mannen met eeren, van goeder leer en religie; met de oppervoochdie van mijne lieve huijsvrouwe

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 153