GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 134 voor hun selven en vervangende ende haer sterck ma kende voor Mr. Cornells de Jonge, Raidt en Pensionaris der steede Sirczee, als getrout hebbende Joffr. Josina van Kinschot, alle te samen erfgen. van wijlen Mr. Jasper van Kinschot, in sijn leven, Raidt ende Tresaurier Gene- rael van Sijne Excellie, aan Matthijs van Blommendael Capn over een Compi te voet, mitsgaders Thobias van Eijck, uijt den name ende van wegen Haren Heere, den Hooch ende WelGebooren Grave Heere Floris, Grave tot Culenburch, Vrijheere tot Pallant, Wittem ende Werth, Heere tot Lede, Linden, Wildenburch etc. het huys zooals het door voorn. Van Kinschot bezeten is geweest. Belent O. de Heer Van Benthuysen. W. Geer- truijt van Sijpesteijn, wed. van Mr. Cornelis Snels; met een last van „een stuijver twee of dry, die de Graeffelijck- heijt daerop sprekende heeft op 't heck van voorn, huys Voor 27.000 en een vereeringe van 600 De reden waarom zij het huis tegen den wil van de executeurs en ondanks het aanwezige testament van hun vader toch verkocht hebben, staat opgegeven in een ver zoekschrift aan de Staten van Holland van 16 Maart 1620. Hieruit het volgende: „Gemerckt sijluijden suplian- ten waren zes in getale (Adam, de oudste zoon, was over leden), altemaele gecommen tot haere 25 jaeren ende daervan de vijff alrede getrouwt, ende eenigen van hen oick met kinderen belast waeren, sulex dat onmogelijck was dat 't voorsz. huijs in soo veele gedeelten soude kunnen werden gedeelt ofte geappropieert, dat sijluijden altemale daer in soude connen woonen ende geaccomo- deert worden, jae dat het selve noch ongerieffelijck ge- nouch waer voor twee van de supplianten, die daer in althans met haere kinderen ende familie woonachtich waeren. Twelck dan sulex wesende soo soude tselve moeten off alleen bij twee van de supplten, ende haere

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 155