GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 144 de en den 25sten Mei 1636 werd het huwelijk te Rotterdam gesloten. Zij betrokken toen het huis van Musch, die in Januari tevoren voor 15.000 van Erick Dimmer de helft had gekocht van het Huis van Brunswijk, op den hoek van den Kneuterdijk en Hertogstraatje. De andere helft kreeg hij in huur, zoodat hij die beide merkwaardige hui zen bewoonde. In September 1649 kocht hij ook de andere helft voor 10.000. Na zijn dood, in 1652, verkocht zijn weduwe, Elisabeth Cats, de beide huizen voor 32.000 aan Mattheus Hoeufft, Heer van Buttingen. Cats is in verschillende pamfletten van dien tijd zeer hevig aange vallen, dat hij, die als dichter zoo dikwijls had gepredikt tegen gedisproportionneerde huwelijken, hier zijn toe stemming had gegeven, ja zelfs het huwelijk zou hebben bevorderd. Dit komt mij zeer onbillijk voor, want Musch, een flink man van 38 jaar, was wel is waar 14 jaar ouder dan de 24-jarige bruid, maar Dirck Pauw was slechts 18 jaar en dus 6 jaar jonger dan Elizabeth Cats. Daarbij was de gevierde en rijke Musch zeker een beter passende partij dan de 18-jarige jongeling, die eerst in het vol gende jaar 16 Maart 1637 als student in de rechten te Leiden werd ingeschreven Cornells Musch was in December 1650 overleden, drie dochters nalatende, waarvan de oudste bij zijn dood 13 jaar was. Van het zeer groote fortuin van Musch kreeg de weduwe de helft, met de heerlijkheid Carnisse, en dochters ieder een zesde Dirck Pauw was den 18den December 1641 getrouwd met Alida, de zeer rijke eenige dochter van Jan van Verlaer, Heer van Jaersvelt en Christina van Ruyten- burch, die met Reinier Pauw, de vader van Dirck, in 2de huwelijk getrouwd, dus zijne stiefmoeder was. Alida overleed jong, aan Dirck Pauw twee zoons nalatende.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 166