QUIRINUS GIDEON VAN BLANKENBURG 168 versiteit heeft gedaan, mens was in de Rechten te studeeren. De juistheid hiervan is mij echter uit niets gebleken. In het „Volumen Inscrip- tionum Sive Catalogus Studiosorum Academiae Leijden- sis”, \6771697, waar hij als No. 377 voorkomt, staat niet, dat hij als jurist was ingeschreven. In zijn „Elementa” zegt Quirinus alleen dat hij er o.a. ook de wiskunde zou leeren 10)Onder een portret van hem (t.o. bl. 153)dat Jacob Nachenius heeft geteekend, en dat door Creite is gegraveerd, staat weer „Philosophiae, Medic, ac Lib. artium 1”. Het is onbegrijpelijk dat wij op deze gravure met een ongeveer 80-jarige te doen hebben, en toch is het zoo, want Nachenius is eerst in 1712 geboren, en het boek, waarin de gravure is gereproduceerd, Quirinus’ Ele menta, is nog tijdens zijn leven in 1739 uitgekomen. De jeugd van den schilder in aanmerking genomen, moet het portret dus wel betrekkelijk kort voor Quirinus’ dood gemaakt zijn. Nog een andere tijdgenoot heeft op zijn studie in de wiskunde en de medicijnen gedoeld, n.l. de dichter Samuel Sylvius, waar hij in zijn „Zang- en Speel-Kunde” (zie blz. 202) van Quirinus zegt: „Hij oeffende zig in de Wijsbegeerte, en gaven Van Wiskunde, en doorzogt de nodige Artsenij en Stoffescheiding, om de wijsheid op te graven”. Forkel zegt op blz. 150 van zijn „Allgemeine Litteratur der Musik”, over Van Blankenburg spre kende, dat hij „ein hollandischer Licentiat der Philoso phic und Medicin" was. In den „Catalogus Candidato- rum qui Gradium adapti sunt” (1654—1712) zou men de bevestiging hiervan niet moeten zoeken, daar het behalen van dezen graad niet in de registers werd inge schreven. Het is natuurlijk mogelijk dat Van Blanken burg zijn candidaatsexamen aan de buitenlandsche Uni- en dat hij in Leiden zijn studies

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 191