QUIRINUS GIDEON VAN BLANKENBURG 182 c hier so helder een klokje, als men sonde konnen preten deren; ’t welk nergens is. Maar, hoe verder hij avanceert, na de groote toe, hoe sijn klokken, slegter worden, sijnde de vijf grootste, namentlik C, D, E, F, G, geweldig leelik van geluid. So men nu, de halfuursklok, (’t welk C is) doet veranderen, so sullen d’andere sig nog slegter ver- toonen. De daaraanvolgende A wederom sweeft niets, en soude oversulks een seer goede klok konnen genoemt worden; so ook eenige andere die daar om heen staan (te weten Fs, Gs, B, H, d, ds, £s) sweven weinig, en souden also mede konnen goede klokken genoemt worden. Maar se sijn te doof, en niet aangenaam van geluid. De klokken, na de kleine toe, sijn, als gesegd is, veel beter als de groote, Maar: Also, en is t met de niewe haast bijgevoegde niet; want, die heb ik (nu se omhoog hangen: want, doe mense in een beslote plaats hoorde, heeft men dat so niet kon nen onderscheiden) bevonden doof te sijn, en so hellen na den aart der groote; uitgesonderd alleen de middelste C, die so goed is als d'andre beste klokken in dit spel. Indien nu de niewe alle ses doof waren, so soude men konnen seggen, het komt van dat se nog niet genoeg bespeeld sijn, en nevens de andere nog geen bleine heb ben verkregen; Maar, een van de ses is helder, waarom dan ook niet d’andre vijf? Doch, onder die 5 is er een so slegt; als geen van de beste vijsels. Uit dese ondervindinge soude men oordeelen, dat Mr. de Haze, niet magtig is dese klokken te verbeteren: sul lende het darom ook misschien verloren arbeid sijn meer klokken uit te keuren en hem te doen veranderen, want, men soude konnen so wel slegter al so goede in de plaats krijgen. Ten ware, dat hij deze al willens hadde slegt gemaakt, om tot geen meerder verandering genoodsaakt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 205